Sołectwo Roztropice
    Strona internetowa Sołtysa i Rady Sołeckiej
Statut Sołectwa został nadany Uchwałą nr XXXIX/415/14 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 lutego 2014r. Ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2014r poz.1603.

Cały statut Sołectwa można zobaczyć w formacie .pdf kilkając w odnośnik > STATUT SOŁECTWA ROZTROPICE


        Najistotniejsze dla codziennego funkcjonowania Sołectwa postanowienia statutu:

Rozdział 2.
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji


§ 3.
Do zadań Sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Sołectwa,
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców sołectwa,
4) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących m.in. budowy, rozbudowy i remontów:
    a) dróg i mostów,
    b) wodociągów, kanalizacji i sieci energetycznej,
    c) szkół i przedszkoli,
    d) obiektów kultury i sportowych,
5) zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć w zakresie:
    a) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
    b) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnej formy
        pomocy społecznej,
    c) współpracy z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
6) gospodarowania przekazanymi składnikami mienia komunalnego,
7) utrzymania porządku i czystości oraz zieleni na obszarze sołectwa,
8) wydawania opinii na wniosek Rady lub Wójta,
9) inne zadania nie zastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady na rzecz innych podmiotów, a dotyczące sołectwa

Rozdział 3.
Organy sołectwa


§ 5.
1. Organami sołectwa są:
    1) Zebranie Wiejskie,
    2) Sołtys.
2. Zebranie Wiejskie może powoływać stałe lub doraźne komisje, określając zakres ich działania i kompetencje.

§ 6.
1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest Sołtys.
3. Rada Sołecka wspiera sołtysa w jego funkcjach wykonawczych.
4. Sołtys jest przewodniczącym Rady Sołeckiej.
5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział 6.
Sołtys - organ wykonawczy sołectwa


§ 18.
Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
§ 19.
1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwłaszcza wobec Rady Gminy i Wójta,
2) zwoływanie Zebrań Wiejskich oraz Rady Sołeckiej,
3) przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu i Radzie Sołeckiej /z wyjątkiem zebrania wyborczego/,
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
    warunków życia mieszkańców sołectwa,
5) realizacja uchwał Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego i zarządzeń Wójta w odniesieniu do sołectwa,
6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie
    działalności interwencyjnej w tym zakresie,
7) składanie rocznych sprawozdań Zebraniu Wiejskiemu ze swej działalności,
8) uczestniczenie w odbiorach robót drogowych na terenie sołectwa.
2. Sołtys wykonuje powierzone mu zadania z zakresu administracji samorządowej.
§ 20.
W zakresie wykonywania swych obowiązków Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.

Rozdział 7.
Rada Sołecka


§ 21.
1. Rada Sołecka składa się z 6 osób.
2. Rada Sołecka współpracuje z Sołtysem w jego działalności, jako organu wykonawczego Sołectwa.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Rada Sołecka działa kolegialnie.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Do zadań Rady Sołeckiej należy:
    1) przygotowywanie Zebrań Wiejskich i opracowywanie projektów uchwał tych zebrań,
    2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa i przekazywanie ich Sołtysowi,
    3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
    4) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
    5) wyrażanie opinii w ramach udzielonych uchwałami Zebrania Wiejskiego upoważnień w okresie między zebraniami.

Rozdział 9.
Gospodarka finansowa sołectwa


§ 23.
1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2. Wszelkie przychody pochodzące z najmu mienia będącego w dyspozycji sołectwa, a także darowizn
    osób fizycznych i prawnych winny być odprowadzane na rachunek budżetu Gminy.
3. W ramach budżetu Gminy może być wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach określonych w ustawie
    z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim//Dz.U.Nr52,poz.420, z późn.zm./.
4. W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nieuwzględnione w rocznym planie
    wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.