Zebrane informacje o założeniu Straży.

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztropicach założona została w 1926r.
Założycielami Straży byli głównie miejscowi gospodarze:

Jan Sojka - rolnik
Józef Pilch – rolnik
Adam Watach /lub Wałach/ - rolnik
Józef Gawlik - rolnik
Paweł Famiok - murarz
Karol Czakon - rolnik
Jan Gawlik - murarz

Obecnie brak jakiejkolwiek dokumentacji, która mogłaby potwierdzić założenie straży w podanym okresie. Jej datę ustalono w latach po drugiej wojnie światowej na podstawie ustnych przekazów. W wykazie członków sporządzonym po II wojnie światowej do Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Bielsku podawany jest rok 1926.


Okres od założenia do 1939 roku
Niestety brak jakichkolwiek materiałów, które pozwoliłyby odtworzyć działalność straży w Roztropicach w okresie międzywojennym.

Na podstawie przekazów ustnych wiemy, że w 1927 roku straż nabyła ręczną sikawkę konną. Przez dwa lata przechowywana była w stodole miejscowego gospodarza Karola Czakona. Tenże gospodarz odstąpił kawałek swojego pola pod budowę strażnicy, którą zbudowano w ciągu dwóch lat. Była to typowa na tamte czasy nieduża remiza murowana z wieżą (jedyne zdjęcie które posiadamy przedstawaimy poniżej).

Mieściły się w niej się w niej wozówka na sikawkę oraz dwa nieduże pomieszczenia. Jedno z nich służyło do przechowywania drobnego sprzętu strażackiego i umundurowania, zaś drugie stanowiło salkę zebrań członków.
W dalszych latach stopniowo uzupełniano umundurowanie strażaków oraz dokupywano węże oraz inny drobny sprzęt pożarniczy. Alarmowanie odbywało się przy pomocy trąbek sygnałówek, a do pożarów jeżdżono końmi użyczanymi od miejscowych gospodarzy. Według stanu na 01.08.1939 rok oprócz sikawki straż pożarna posiadała cztery odcinki węży ssawnych, 200 mb węży tłocznych, dwie drabiny przystawne i pięć drabin hakowych, trzy bosaki lekkie i jeden ciężki oraz hełmy i kilka ubrań bojowych. Nie można na podstawie dostępnych dokumentów ustalić kto pełnił funkcje prezesów lub naczelników, względnie komendantów przed 1945 rokiem.


Los straży w okresie okupacji hitlerowskiej

Część strażaków z OSP zostało wcielonych do wojska niemieckiego. Pozostali należeli do straży podlegającej komendzie niemieckiej. Obowiązki komendanta powierzone zostały druhowi Janowi Sojce. Działalność straży ograniczona była tylko do wyjazdów do akcji gaśniczych.
W czasie działań frontowych w 1945 roku zniszczeniu uległa wieża na strażnicy, powyrywane zostały drzwi wozówki i salki zebrań.

   W okresie okupacji zginęło dwóch członków OSP Roztropice.
 • Druh Franciszek Szkorupa uwięziony został w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Tam z powodu niedożywienia i wycieńczenia zmarł.
 • Druh Alojzy Sojka wcielony został do wojska niemieckiego, służył w ochronie kolei na terenie Serbii. W dniu 08 maja 1945 roku dostał się do niewoli i tam został rozstrzelany przez partyzantów serbskich.


  działalność Straży po II wojnie Światowej

  Po zakończeniu działań wojennych naczelnik Jan Sojka zwołał zebranie organizacyjne na dzień 28 czerwca 1945roku. Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej w Roztropicach. Omawiano najważniejsze zadania do wykonania, aby znowu rozpocząć normalną działalność statutową na zasadach przedwojennych. Przystąpiono do kompletowania sprzętu strażackiego uzupełniania braków. Brakowało drobnego sprzętu typu bosaki, łopaty, motyki, pasy oraz zatrzaśniki.
  Zniszczoną sikawkę konną oddano do remontu do warsztatu kowalsko-kołodziejskiego Pana Janego w Skoczowie. W zdewastowanej sikawce brakowało kół, dyszla, i siedzenia dla obsługi. Przystąpiono również do usuwania szkód wewnątrz budynku remizy. Dopiero w 1952 roku odbudowano wieżę zniszczoną podczas działań frontowych w 1945roku.

  W latach 1947-48 prowadzona była powszechna elektryfikacja wsi Roztropice. Wówczas prąd elektryczny doprowadzony został również do remizy. Straż zakupiła elektryczną syrenę alarmową, która została zamontowana na budynku strażnicy. Jednostka OSP Roztropice w 1953 roku otrzymała pierwszą motopompę.

  W 1983 roku strażacy przystąpili do adaptacji do swoich celów budynku dawnej szkoły, który stał się nową siedzibą straży. Jej przekazanie do użytku odbyło się 18 lipca 1987 roku. Sikawka nadal była przechowywana w dawnej remizie z okresu międzywojennego.
  Pierwszy samochód pożarniczy straż otrzymała w 1968 roku. Był to używany samochód marki DODGE. Został on w 1970 roku wymieniony na inny. W 1987 roku do siedziby straży dobudowano boks garażowy, i od tego momentu stara strażnica pozostawała nieczynna, a w 2002 roku została rozebrana.


  Podczas uroczystości z okazji jubileuszu 75-lecia w 2001 roku straż otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo sołectwa Roztropice. Uroczystość ta miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2001 roku. Podczas tej uroczystości sztandar jednostki został udekorowany Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".


  Prezesi i naczelnicy OSP w Roztropicach od 1945 roku:

  prezesi       okres
  Jan Sojka  1945 - 1948
  Jan Szkorupa  1949 - 1953
  Józef Gawlik  1954 - 1972
  Ludwik Zahradnik  1973 - 1976
  Julian Jękal  1977 - 1987
  Józef Gawlik  1988 - 2010
  Grzegorz Tłoczek  od 2011

  naczelnicy       okres
  Jan Sojka  1926 - 1947
  Józef Gawlik  1947 - 1952
  Franciszek Szkorupa  1953 - 1968
  Edward Gawlik  1969 - 2001
  Gustaw Kenig  2002 - 2012
  Łukasz Piszczałka  od 2012